[اسم]

paper shop

/ˈpeɪpər ʃɑp/
قابل شمارش

1 دکه مطبوعاتی باجه روزنامه فروشی

مترادف و متضاد newsagent's
  • 1.I own a paper shop.
    1. من یک دکه مطبوعاتی دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان