[اسم]

paper money

/pˈeɪpɚ mˈʌni/
غیرقابل شمارش

1 پول کاغذی اسکناس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان