[اسم]

paper money

/pˈeɪpɚ mˈʌni/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پول کاغذی اسکناس

معادل ها در دیکشنری فارسی: پول کاغذی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان