[اسم]

pearl

/pɜːrl/
قابل شمارش

1 مروارید

معادل ها در دیکشنری فارسی: در مروارید
a pearl necklace
یک گردنبند مروارید

2 پرل (اسم کوچک زنانه) (Pearl)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان