[صفت]

perky

/ˈpɜrki/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: perkier] [حالت عالی: perkiest]

1 پرشور و اشتیاق سرزنده و پرانرژی، پرشور و حرارت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان