[اسم]

platitude

/ˈplætɪtuːd/
قابل شمارش

1 چرندیات کلیشه، تکرار مکررات

مترادف و متضاد cliché trite saying
  • 1.a political speech full of platitudes and empty promises
    1. یک سخنرانی سیاسی پر از چرندیات و قول های پوچ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان