[صفت]

platonic

/pləˈtɑːnɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more platonic] [حالت عالی: most platonic]

1 افلاطونی [وابسته به عشق پاک (بدون رابطه جنسی)]

معادل ها در دیکشنری فارسی: افلاطونی
مترادف و متضاد non-sexual
  • 1.platonic love
    1. عشق افلاطونی
  • 2.Their relationship is strictly platonic.
    2. رابطه ی آنها اکیدا افلاطونی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان