[فعل]

to pooh-pooh

فعل گذرا و ناگذر

1 رد کردن نپذیرفتن، مورد تمسخر قرار دادن، خوار شمردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان