[اسم]

premium

/ˈpriːmiəm/
قابل شمارش

1 مبلغ پرداختی (بیمه و ...) بها، حق بیمه

2 مبلغ اضافی اضافه‌بها

مترادف و متضاد surcharge

3 پاداش جایزه

[صفت]

premium

/ˈpriːmiəm/
غیرقابل مقایسه

4 ممتاز برتر، مرغوب

  • 1. Tony paid for premium gas because it made his car run the best.
    1 . "تونی" پول بنزین ممتاز را پرداخت کرد چون آن باعث می‌شد ماشینش بهتر حرکت کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان