[قید]

purposefully

/ˈpɜrpəsfəli/
غیرقابل مقایسه

1 به طور هدفمند

  • 1.The course syllabus was designed purposefully to be easy to follow.
    1. رئوس مطالب درسی به گونه ای هدفمند طراحی شده بود تا برای یادگیری آسان باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان