[اسم]

ramification

/ˌræməfəˈkeɪʃən/
قابل شمارش

1 پیامد عاقبت، نتیجه

مترادف و متضاد consequence implication result
  • 1.political ramifications
    1. پیامد های سیاسی
  • 2.The full ramtfication of the invention of the laser
    2. نتیجه کامل اختراع لیزر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان