[اسم]

rhythm

/ˈrɪðəm/
قابل شمارش

1 ریتم ضرب، نواخت

 • 1. abnormal heart rhythms
  1 . ضربان نامنظم قلب
 • 2. music with a fast rhythm
  2 . موسیقی با ضرب تند
 • 3. the rhythm of her breathing
  3 . ریتم نفس کشیدن او
 • 4. The rhythm of the rain hitting the roof put him to sleep.
  4 . ریتم باران که به سقف می خورد او را به خواب فرو برد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان