[اسم]

rhythm

/ˈrɪðəm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ریتم ضرب، نواخت

معادل ها در دیکشنری فارسی: آهنگ ریتم ضرب‌آهنگ
 • 1.abnormal heart rhythms
  1. ضربان نامنظم قلب
 • 2.music with a fast rhythm
  2. موسیقی با ضرب تند
 • 3.the rhythm of her breathing
  3. ریتم نفس کشیدن او
 • 4.The rhythm of the rain hitting the roof put him to sleep.
  4. ریتم باران که به سقف می خورد او را به خواب فرو برد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان