[صفت]

sensible

/ˈsensəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more sensible] [حالت عالی: most sensible]

1 کاربردی

مترادف و متضاد practical
sensible shoes/clothes ...
کفش‌ها/لباس‌ها و... کاربردی

2 معقول عاقلانه، منطقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خردمند معقول فهمیده
مترادف و متضاد logical rational reasonable foolish silly
to be sensible to do something
عاقلانه بودن انجام کاری
  • It would be sensible to take an umbrella.
    چتر بردن عاقلانه خواهد بود.

3 آگاه (از چیزی) مطلع

formal
to be sensible of something
از چیزی آگاه بودن
  • I am sensible of the fact that mathematics is not a popular subject.
    به این حقیقت که ریاضی مبحثی محبوب نیست، آگاه هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان