دیکشنری انگلیسی به فارسی

seven

/ˈsev.ən/
/ˈsɛvn/

[عدد]