[عدد]

seven

/ˈsev.ən/

1 هفت عدد 7

  • 1. The restaurant opens for dinner at seven o'clock.
    1 . رستوران ساعت هفت برای (سرو) شام باز می‌شود.
  • 2. We're open seven days a week.
    2 . ما هفت روز هفته باز هستیم.
کاربرد صفت seven به معنای هفت
معادل صفت seven در فارسی "هفت" است. "هفت" جزء اعداد فرد و یک صفت شمارشی است که قبل از عدد 8 و بعد از عدد 6 است. مثال:
".We're open seven days a week" (ما هفت روز هفته باز هستیم.)
"six, seven, eight" (شش، هفت، هشت)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان