[عدد]

seventeen

/ˌsevənˈtiːn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هفده عدد 17

معادل ها در دیکشنری فارسی: هفده
  • 1.He is seventeen years old.
    1. او هفده سال دارد.
  • 2.Sixteen, seventeen, eighteen.
    2. شانزده، هفده، هجده.
کاربرد عدد seventeen به معنای هفده
معادل عدد seventeen در فارسی "هفده" است. "هفده" جزء اعداد فرد و یک صفت شمارشی است که قبل از عدد 18 و بعد از عدد 16 است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان