should


/ʃʊd/
/ʃʊd/

فعل
1
to should [فعل]
1
باید اجبار داشتن، بایستن

 
  • A present for me? You shouldn't have!
    یک هدیه برای من؟ نباید اینکار را می‌کردی!

فعل
2
to should [وجهی] [فعل گذرا]
2
اگر

 
مترادف:   if
  • اگر به کمک نیاز داشتید، همیشه می‌توانید به دفتر من زنگ بزنید.

فعل
3
to should [وجهی] [فعل گذرا]
3
[نشانه احتمال]

 

فعل
4
to should [فعل گذرا]
4
[نشانه تردید]

 
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان