دیکشنری انگلیسی به فارسی

silly

/ˈsɪl.i/
/ˈsɪli/

[صفت]