[فعل]

to sing

/sɪŋ/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: sang] [گذشته: sang] [گذشته کامل: sung]

1 آواز خواندن سرود خواندن، آهنگ خواندن

معادل ها در دیکشنری فارسی: آواز خواندن خواندن
مترادف و متضاد carol chant croon
to sing to somebody
برای کسی آواز خواندن
 • Will you sing a song for us?
  آیا یک آهنگ برای ما می‌خوانی؟
to sing somebody something
برای کسی چیزی خواندن
 • Will you sing us a song?
  برای ما یک آهنگ می‌خوانی؟
to sing something
چیزی خواندن
 • The children sang two songs by Schubert at the school concert.
  کودکان دو آهنگ از "شوبرت" را در کنسرت مدرسه خواندند.
to sing somebody to sleep
برای کسی لالایی خواندن
 • She sang the baby to sleep.
  او برای نوزاد لالایی خواند.
to sing at the top of one's voice
با صدای بسیار بلند آواز خواندن
 • He was dancing around and singing at the top of his voice
  او داشت می‌رقصید و با صدای بسیار بلند آواز می‌خواند.
birds sing
آواز خواندن پرنده‌ها
 • The birds were singing outside my window.
  پرنده‌ها داشتند بیرون پنجره من آواز می‌خواندند.
کاربرد فعل sing به معنای (آواز) خواندن
معادل فارسی فعل sing "(آواز) خواندن" است. برای بیان عمل تولید آوای موسیقیایی توسط صدا به صورت یک آهنگ یا ترانه از فعل sing یا آواز خواندن استفاده می‌شود. مثال:
"?Will you sing a song for us" (یک آهنگ برای ما می‌خوانی؟)
".The children sang two songs by Schubert at the school concert" (کودکان دو آهنگ از "شوبرت" را در کنسرت مدرسه خواندند.)
نکته: این فعل برای بیان آواز پرندگان نیز به کار می‌رود. مثال:
".The singing of the birds woke us early this morning" (آواز خواندن پرندگان ما را صبح زود بیدار کرد.)
نکته: کلماتی نظیر chirp ،twitter از هم خانواده‌های فعل sing هستند، ولی فقط برای پرندگان به کار می‌روند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان