[صفت]

slippery

/ˈslɪpəri/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: slipperier] [حالت عالی: slipperiest]

1 لیز لغزان

معادل ها در دیکشنری فارسی: سر لیز لغزنده لغزان
مترادف و متضاد slippy
  • 1.The road was wet and slippery.
    1. جاده خیس و لغزان بود.
slippery soap
صابون لیز
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان