[اسم]

sonic boom

/sˈɑːnɪk bˈuːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترکش صوتی ترکش آوایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان