[اسم]

Soviet

/ˈsoʊviet/
قابل شمارش

1 شوروی

[صفت]

Soviet

/ˈsoʊviet/
غیرقابل مقایسه

2 شوروی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان