[اسم]

speaking

/ˈspiːkɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 صحبت تکلم، مهارت مکالمه

 • 1. Speaking without thinking is shooting without taking aim.
  1 . تکلم بدون تفکر، (مانند) شلیک بدون هدف‌گیری است.
clear speaking
صحبت واضح [قابل فهم]
 • Clear thinking aids clear speaking.
  تفکر واضح به صحبت واضح کمک می‌کند.

2 سخنرانی

public speaking
سخنرانی عمومی
 • 1. His shyness made public speaking a torment to him.
  1. کم‌رویی او، سخنرانی عمومی را برایش تبدیل به یک عذاب کرد.
 • 2. She has never mastered the art of public speaking.
  2. او هرگز در هنر سخنرانی عمومی استاد نشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان