[اسم]

story

/ˈstɔːr.i/
قابل شمارش

1 داستان

معادل ها در دیکشنری فارسی: حکایت داستان قصه
مترادف و متضاد anecdote narrative tale
 • 1.I don't know if it's true but it's a good story.
  1. راست بودنش را نمی‌دانم اما داستان خوبی است.
a story about/of
داستانی درباره
 • a story about a princess
  داستانی درباره یک شاهزاده
adventure/detective/love... stories
داستان‌های ماجرایی/کارآگاهی/عاشقانه و...
 • He writes children's stories.
  او داستان کودک می‌نویسد.
to tell/read somebody a story
برای کسی داستان تعریف کردن/خواندن
 • Will you tell me a story, daddy?
  بابایی، برام یک داستان می‌خوانی؟

2 طبقه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اَشکوب طبقه
مترادف و متضاد storey
a three-story house
یک خانه سه‌طبقه

3 گزارش روایت

the main story in the papers
گزارش [روایت] اصلی روزنامه‌ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان