[اسم]

Sunday

/ˈsʌn.deɪ/
قابل شمارش

1 یکشنبه

 • 1. They go walking every Sunday.
  1 . آنها هر یکشنبه پیاده روی می‌کنند.
on Sunday
(در) روز یکشنبه
 • We're going to visit my aunt and uncle on Sunday.
  قرار است یکشنبه به دیدار خاله و دایی من برویم.
last/next Sunday
یکشنبه گذشته/آینده
 • 1. Are you busy next Sunday?
  1. آیا یکشنبه آینده سرت شلوغ است؟
 • 2. She started work last Sunday.
  2. او یکشنبه گذشته کارش را شروع کرد.
Sunday morning/afternoon/night
یکشنبه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Sunday
Sunday یا یکشنبه در بیشتر کشور های غربی روز تعطیلی است. برای بیشتر مسیحی ها یکشنبه روز عبادت محسوب می شود.واژه Sunday اسم خاص محسوب می شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان