[اسم]

Sunday

/ˈsʌndeɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 یکشنبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: یکشنبه
 • 1.They go walking every Sunday.
  1. آنها هر یکشنبه پیاده‌روی می‌کنند.
on Sunday
(در) روز یکشنبه
 • We're going to visit my aunt and uncle on Sunday.
  قرار است یکشنبه به دیدار خاله و دایی من برویم.
last/next Sunday
یکشنبه گذشته/آینده
 • 1. Are you busy next Sunday?
  1. آیا یکشنبه آینده سرت شلوغ است؟
 • 2. She started work last Sunday.
  2. او یکشنبه گذشته کارش را شروع کرد.
Sunday morning/afternoon/night
یکشنبه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Sunday
Sunday یا یکشنبه در بیشتر کشورهای غربی روز تعطیل است. برای بیشتر مسیحی‌ها یکشنبه روز عبادت محسوب می‌شود. واژه Sunday اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان