[اسم]

Sunni

/ˈsʊni/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مذهب سنی

2 فرد سنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سنی
[صفت]

sunni

/ˈsʊni/
قابل مقایسه

3 سنی اهل سنت

معادل ها در دیکشنری فارسی: سنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان