[صفت]

sunny

/ˈsʌni/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: sunnier] [حالت عالی: sunniest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آفتابی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آفتابی
to be sunny
آفتابی بودن هوا
  • 1. I hope it’s sunny tomorrow.
    1. امیدوارم فردا هوا آفتابی باشد.
  • 2. It was a lovely sunny day.
    2. روزی آفتابی و زیبا بود.

2 خوشحال شاد، سرزنده

a sunny disposition
یک طبع شاد
a sunny smile
یک لبخند شاد (و سرزنده)

3 آفتاب‌گیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: آفتاب‌گیر آفتاب‌رو
a sunny garden
یک باغ آفتاب‌گیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان