[اسم]

syntax

/ˈsɪntæks/
قابل شمارش

1 نحو (زبان‌شناسی) علم ترکیب

معادل ها در دیکشنری فارسی: نحو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان