[قید]

tax-free

/ˌtæks ˈfriː/
غیرقابل مقایسه

1 معاف از مالیات

  • 1.The money will continue to earn interest tax-free until your retirement.
    1. آن پول تا زمان بازنشستگی به کسب سود معاف از مالیات ادامه خواهد داد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان