[صفت]

teeming

/ˈtimɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more teeming] [حالت عالی: most teeming]

1 سرشار (از چیزی) پر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان