دیکشنری انگلیسی به فارسی

together

/təˈgeð.ər/
/təˈgɛðə/

[قید]

[صفت]