[اسم]

togetherness

/təˈgɛðərnəs/
غیرقابل شمارش

1 همبستگی صمیمیت، با هم بودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: انسجام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان