too


/tu/
/tuː/

قید
1
too [قید]
1
بیش از حد زیادی

مترادف:   awfully excessively extremely overly
متضاد:   little moderately
 • 1. "آماندا" خیلی جوان‌تر از آن است که ازدواج کند.
 • 2. ما از فیلم لذت بردیم، اما خیلی بیش از حد طولانی بود.
 • 1. I was getting too old for romantic relationships .
  1. من داشتم برای رابطه‌های عاشقانه زیادی پیر می‌شدم.
 • 2. My boots were three sizes too big for me.
  2. چکمه‌های من برای من سه سایز زیادی بزرگ هستند.
 • He was too ill to travel.
  او برای مسافرت کردن خیلی بیمار بود.

قید
2
too [قید]
2
خیلی زیاد خیلی

مترادف:   exceptionally highly remarkably very
متضاد:   little

قید
3
too [قید]
3
هم همچنین

مترادف:   also as well likewise
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان