[اسم]

top

/tɑːp/
قابل شمارش
[جمع: tops]

1 بالا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالا راس رو سر فراز فوق افراز
مترادف و متضاد high point summit upper part base bottom
on top of something
بالا/روی چیزی
 • There were cherries on top of the cake.
  در بالای آن کیک، (چندتا) گیلاس قرار داشت.
the top of something
بالای چیزی
 • We reached the top of the mountain in just under 6 hours.
  در کمتر از 6 ساعت به بالای کوه رسیدیم.
at the top of something
بالای چیزی
 • She was standing at the top of the stairs.
  او بالای پله‌ها ایستاده بود.

2 تاپ بلوز بالاتنه

معادل ها در دیکشنری فارسی: تاپ
 • 1.I need a top to go with this skirt.
  1. من به تاپی نیاز دارم که به این دامن بیاید.
 • 2.She wore a pink skirt with a top.
  2. او یک دامن صورتی با تاپ پوشید.

3 بالاترین و بهترین جایگاه

مترادف و متضاد highest level
 • 1.I would not have gone into boxing if I didn't think I could reach the top.
  1. به بوکس نمی‌رفتم اگر فکر نمی‌کردم که می‌توانم به بالاترین و بهترین جایگاه برسم.
to be at the top of something
در بالاترین و بهترین جایگاه ... بودن
 • He is at the top of his profession.
  او در بالاترین و بهترین جایگاه شغلی خود است.

4 درب

معادل ها در دیکشنری فارسی: در درب کلاهک
مترادف و متضاد cap lid
the top of something
درب چیزی
 • 1. We used to collect milk bottle tops for charity.
  1. او درب‌های بطری شیر را برای خیریه جمع می‌کرد.
 • 2. Where's the top of this jar?
  2. درب این شیشه کجاست؟

5 فرفره

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرفره
مترادف و متضاد spinning top
 • 1.She managed to make a big red top.
  1. او توانست یک فرفره بزرگ قرمز بسازد.
 • 2.She was so confused—her mind was spinning like a top.
  2. او خیلی گیج شده بود؛ مغزش داشت مانند یک فرفره می‌چرخید.
[صفت]

top

/tɑːp/
غیرقابل مقایسه

6 فوقانی بالاترین

معادل ها در دیکشنری فارسی: تارک
مترادف و متضاد highest uppermost bottom lowest
top floor/part
طبقه فوقانی [بالاترین طبقه]
 • 1. She kept her passport in the top drawer.
  1. او پاسپورتش را در طبقه فوقانی کشو نگه‌داری کرد.
 • 2. The offices are on the top floor of the building.
  2. دفاتر در طبقه فوقانی ساختمان قرار دارند.

7 بهترین عالی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تاپ
مترادف و متضاد foremost greatest
top universities/jobs/athletes
بهترین دانشگاه‌ها/مشاغل/ورزشکاران
 • 1. He's one of the country's top athletes.
  1. او یکی از بهترین ورزشکاران کشور است.
 • 2. She got the top job.
  2. او آن شغل عالی را به دست آورد.

8 اصلی مهم‌ترین

مترادف و متضاد chief main principal
 • 1.What is your top problem?
  1. مشکل اصلی شما چیست؟
 • 2.Who won the top prize?
  2. چه کسی جایزه اصلی را به دست آورد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان