[صفت]

tranquil

/ˈtræŋkwɪl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: tranquiler] [حالت عالی: tranquilest]

1 آرام آسوده خاطر، آرامش بخش

مترادف و متضاد quiet serene
  • 1. a tranquil scene
    1 . یک منظره آرامش بخش
  • 2. She led a tranquil life in the country.
    2 . او زندگی آرامی در روستا داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان