[اسم]

trip

/trɪp/
قابل شمارش
[جمع: trips]

1 سفر

مترادف و متضاد drive excursion outing
 • 1. She's away on a business trip and won't be back until next week.
  1 . او به سفری کاری رفته است و تا هفته بعد باز نخواهد گشت.
 • 2. We did a day trip to Paris.
  2 . برای سفری یک روزه به پاریس رفتیم.
to go on a trip to someplace
به جایی سفر رفتن
 • We went on a trip to the mountains.
  ما به سفری به کوهستان رفتیم.
a business/school/shopping trip
سفر کاری/مدرسه/خرید
to take a trip someplace
به جایی سفر رفتن
 • They took a trip down the river.
  آنها به سفری به لب رودخانه رفتند.
to make a trip
سفر کردن
 • We had to make several trips to bring all the equipment over.
  ما مجبور شدیم چندین بار سفر کنیم تا همه تجهیزات را بیاوریم.
[فعل]

to trip

/trɪp/
فعل ناگذر
[گذشته: tripped] [گذشته: tripped] [گذشته کامل: tripped]

2 پشت پا خوردن سکندری خوردن، زمین خوردن

to trip over/on/up something
روی چیزی سکندری خوردن
 • 1. Careful you don't trip over the cat!
  1. مراقب باش روی آن گربه سکندری نخوری!
 • 2. He tripped on a stone and hurt his ankle.
  2. او به خاطر سنگی پشت پا خورد و مچ پایش آسیب دید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان