[عدد]

twenty

/ˈtwenti/

1 بیست عدد 20

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیست
  • 1.I think we were twenty people.
    1. فکر می‌کنم ما بیست نفر بودیم.
  • 2.Nineteen, twenty, twenty-one.
    2. نوزده، بیست، بیست و یک.
کاربرد عدد twenty به معنای بیست
معادل عدد twenty در فارسی "بیست" است. "بیست" جزء اعداد زوج و یک صفت شمارشی است که قبل از عدد 21 و بعد از عدد 19 است. مثال:
"nineteen, twenty, twenty-one" (نوزده، بیست، بیست و یک)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان