[عدد]

two

/tuː/

1 دو عدد 2

معادل ها در دیکشنری فارسی: دو
مترادف و متضاد couple pair
  • 1.I spent two years in Ethiopia.
    1. من دو سال در اتیوپی زندگی کردم.
  • 2.It's two o'clock.
    2. ساعت دو است.
  • 3.They've got two houses.
    3. آنها دو خانه دارند.
کاربرد عدد two به معنای دو
معادل عدد two در فارسی "دو" است. "دو" جزء اعداد زوج و یک صفت شمارشی است که قبل از عدد 3 و بعد از عدد 1 است. مثال:
".It's two o'clock" (ساعت دو است.)
".They've got two houses" (آنها دو خانه دارند.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان