[اسم]

undertaker

/ˈʌndərteɪkər/
قابل شمارش

1 مرده شوی مسئول کفن و دفن

مترادف و متضاد funeral director mortician
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان