[حرف اضافه]

up

/ʌp/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بالا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالا
مترادف و متضاد down
to climb up/run up the stairs/steps...
از پله‌ها بالا رفتن/دویدن
 • 1. He ran up the steps.
  1. او از پله‌ها بالا دوید.
 • 2. She climbed up the flight of steps.
  2. او از پله‌ها بالا رفت.
up someplace
بالای جایی
 • The village is further up the valley.
  روستا بسیار بالاتر از دره است.
up the road
بالای [سر] خیابان
 • We live just up the road, past the post office.
  ما درست سر خیابان زندگی می‌کنیم، بعد از اداره پست.
[قید]

up

/ʌp/
غیرقابل مقایسه

2 بیدار

to stay up
بیدار ماندن
 • I stayed up all night finishing this report.
  کل شب را برای تمام کردن این گزارش بیدار ماندم.

3 بالا به سمت بالا

to jump up
بالا پریدن
 • He jumped up from his chair.
  او از صندلی‌اش (بلند شد) و بالا پرید.
up someplace
بالای مکانی
 • They live up in the mountains.
  آنها بالای کوه زندگی می‌کنند.
up on the wall
(بالا) به دیوار
 • I pinned the notice up on the wall.
  من اطلاعیه را به دیوار زدم.
face up
رو به بالا
 • Lay the cards face up on the table.
  کارت‌ها را رو به بالا روی میز قرار بده.
hair up
موی بالا(ی) سر جمع شده
 • You look nice with your hair up.
  با موی بالا(ی) سر جمع شده خوشگل شده‌ای.

4 زیاد بالا

to turn something up
چیزی را زیاد کردن
 • She turned the volume up.
  او صدا را زیاد کرد.
something goes up
چیزی بالا رفتن
 • Prices are still going up.
  قیمت‌ها هنوز دارند بالا می‌روند.
something gets up
چیزی زیاد شدن
 • The wind is getting up.
  (وزش) باد دارد زیاد می‌شود.

5 نزدیک به سمت

something drives/walks up
چیزی نزدیک شدن
 • A car drove up and he got in.
  یک ماشین نزدیک شد و او سوارش شد.
to go up to something/somebody
به سمت چیزی/کسی رفتن
 • She went straight up to the door and knocked loudly.
  او یکراست به سمت در رفت و بلند در زد.

6 به (جایی) در (جایی)

up to someplace
به جایی
 • We're going up to New York for the day.
  ما برای امروز به نیویورک می‌رویم.
up at someplace
در جایی
 • His son's up at Oxford.
  پسرش در آکسفورد است.

7 شمال

up north
شمال
 • They've moved up north.
  آنها به شمال نقل مکان کردند.

8 جدا

to tear something up
چیزی را پاره کردن [تکه تکه جدا کردن]
 • She tore the paper up.
  او کاغذ را تکه تکه کرد.
to have the road up
(آسفالت‌های) خیابان را جدا کردن
 • They've had the road up to lay some pipes.
  آنها آسفالت خیابان را جدا کرده‌اند [کنده‌اند] تا چند لوله جا بگذارند.
to divide something up
چیزی را تقسیم کردن
 • How shall we divide up the work?
  کار را چطور باید تقسیم کنیم؟

9 همه تمام، کامل

to eat something up
تمام چیزی را خوردن
 • We ate all the food up.
  ما تمام غذا را خوردیم.
to dry up
کامل خشک شدن
 • The stream has dried up.
  نهر کامل خشک شده است.

10 [نشانه جمع کردن، یکپارچگی]

to gather something up
چیزی را جمع کردن
 • She gathered up her belongings.
  او وسایلش را جمع کرد.
to set something up
چیزی گرد هم آوردن
 • The government agreed to set up a committee of inquiry.
  دولت موافقت کرد که یک کمیته پژوهش گرد هم آورد.

11 تمام جمع

time's up
وقت تمام است
 • Time's up. Stop writing and hand in your papers.
  وقت تمام است. دست از نوشتن بردارید و برگه‌هایتان را تحویل بدهید.
[صفت]

up

/ʌp/
غیرقابل مقایسه

12 پرشور و نشاط پرهیجان، شاد

informal
to be/feel up
شاد بودن/احساس شادی کردن
 • The mood here is resolutely up.
  حس و حال اینجا قطعا شاد است.

13 بالا به سمت بالا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالا
an up stroke
ضربه به بالا
the up escalator
پله برقی به سمت بالا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان