[اسم]

vegetarian

/ˌvedʒ.əˈter.iː.ən/
قابل شمارش

1 گیاه‌خوار

 • 1. All her children are vegetarian .
  1 . همه بچه‌های او گیاه‌خوار هستند.
 • 2. We feel a lot better since we became vegetarians.
  2 . از زمانی که گیاه‌خوار شدیم، حس خیلی بهتری داریم.
[صفت]

vegetarian

/ˌvedʒ.əˈter.iː.ən/
غیرقابل مقایسه

2 گیاهخوار (مرتبط با سبزی خواری)

 • 1. He decided in college to go vegetarian.
  1 . او در کالج تصمیم گرفت که گیاهخوار شود.
 • 2. vegetarian food
  2 . غذای گیاهخواری [غذای بدون گوشت]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان