[اسم]

verse

/vɜrs/
قابل شمارش

1 بیت آیه، مصراع

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیت
مترادف و متضاد poems poetry versification prose
 • 1.Several verses of a religious nature were contained in the document.
  1. چندین بیت با ماهیت مذهبی در سند وجود داشت.
 • 2.The verse from the Bible that my father quoted most frequently was, "Love thy neighbor."
  2. آیه‌ای از انجیل که پدرم مکررا نقل قول می‌کرد "به همسایگانت عشق بورز" بود.
 • 3.Though it is not always easy to comprehend, Shakespeare's verse has merit that is worth the toil.
  3. اگرچه فهم ابیات شکسپیر همیشه آسان نیست، اما ارزش زحمت (فهمیدنش) را دارد.

2 شعر نظم

معادل ها در دیکشنری فارسی: نظم کلام منظوم
old use
مترادف و متضاد poetry prose
 • 1.The play is written in verse.
  1. نمایشنامه به‌صورت شعر نوشته شده است [منظوم است].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان