[اسم]

version

/ˈvɜr.ʒən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نسخه

معادل ها در دیکشنری فارسی: نسخه
  • 1.The original version of the film is much better.
    1. نسخه اصلی فیلم بسیار بهتر است.
a new version
یک نسخه جدید

2 روایت برداشت، گزارش

  • 1.His version of the accident is different from mine.
    1. روایت او از حادثه با مال من فرق دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان