[صفت]

vertebrate

/ˈvɜːrtɪbrət/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مهره‌دار

معادل ها در دیکشنری فارسی: مهره‌دار
  • 1.vertebrates animals
    1. جانوران مهره‌دار [مهره‌داران]
[اسم]

vertebrate

/ˈvɜːrtɪbrət/
قابل شمارش

2 مهره‌دار جانور مهره‌دار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان