[اسم]

video

/ˈvɪd.iːˌoʊ/
قابل شمارش

1 ویدیو فیلم

معادل ها در دیکشنری فارسی: تصویری ویدیویی ویدیو
 • 1.They showed me their wedding video.
  1. آنها ویدیو عروسی‌شان را به من نشان دادند.
to hire/rent a video
ویدیو کرایه کردن/اجاره کردن
 • How much does it cost to hire videos?
  ویدیو کرایه کردن هزینه‌اش چقدر می‌شود؟
to watch a video
ویدیو تماشا کردن
 • Let’s stay at home and watch a video.
  بیا خانه بمانیم و یک ویدیو تماشا کنیم.
to rewind the video
ویدیو را عقب بردن
 • Rewind the video right to the beginning.
  ویدیو را تا اول عقب ببر.
to make a video
فیلم گرفتن
 • The school will be making a video of the play.
  مدرسه از این نمایش فیلم خواهد گرفت.
to release on video
ویدیوی فیلمی به بازار آمدن
 • The movie has not yet been released on video.
  فیلم هنوز ویدیواش به بازار نیامده است.
a video clip
یک ویدیو کلیپ
 • You can download video clips from the Internet.
  شما می‌توانید از اینترنت ویدیو کلیپ دانلود کنید.
video recorder
دستگاه (ضبط و پخش) ویدیو

2 ضبط فیلم

video equipment
تجهیزات ضبط فیلم
[فعل]

to video

/ˈvɪd.iːˌoʊ/
فعل گذرا
[گذشته: videoed] [گذشته: videoed] [گذشته کامل: videoed]

3 ضبط کردن فیلم گرفتن، فیلمبرداری کردن

مترادف و متضاد videotape
to video something/somebody
چیزی/کسی فیلم گرفتن [ضبط کردن]
 • 1. He videoed our wedding.
  1. او از عروسی ما فیلم گرفت.
 • 2. To video a TV program
  2. ضبط کردن یک برنامه تلویزیونی
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان