[اسم]

volume

/ˈvɑːljuːm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بلندی صدا

مترادف و متضاد amplification loudness sound
to turn the volume down/up
صدا را کم/زیاد کردن
  • Can you turn the volume up?
    می‌توانی صدا را زیاد کنی؟

2 حجم اندازه

معادل ها در دیکشنری فارسی: حجم ظرفیت گنجایش
مترادف و متضاد amount capacity quantity size
the volume of something
حجم چیزی
  • The volume of information that a computer diskette can hold is astounding.
    حجم اطلاعاتی که یک فلاپی می‌تواند نگه دارد حیرت‌انگیز است.
the volume of work
حجم کار

3 جلد (کتاب)

معادل ها در دیکشنری فارسی: جلد مجلد
مترادف و متضاد book publication
  • 1.The encyclopedia is in two volumes.
    1. این دایره‌المعارف دو جلدی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان