[حرف ندا]

Your Majesty

/jʊɹ mˈædʒəsti/

1 اعلیحضرت

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعلیحضرت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان