[اسم]

اعلیحضرت

( ا-ع-ل-ی-ح-ض-ر-ت )
1 Majesty sire , Your Majesty
از القاب پادشاهان

Majesty /ˈmæʤəsti/ /ˈmæʤɪsti/


sire /sˈaɪɚ/ /sˈaɪə/


Your Majesty /jʊɹ mˈædʒəsti/ /jɔː mˈadʒəsti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان