[اسم]

la rosse

قابل شمارش مونث

1 آدم رذل آدم خبیث

2 اسب مردنی

[صفت]

rosse

قابل مقایسه

3 رذل خبیث

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان