[صفت]

rose

/ʀoz/
قابل مقایسه
[حالت مونث: rose] [جمع مونث: roses] [جمع مذکر: roses]

1 صورتی

le foulard/des chaussures... rose(s)
روسری/کفش‌های... صورتی
 • 1. Elle portait des chaussures roses.
  1. او کفش‌های صورتی به پا داشت.
 • 2. La couleur de la couverture de mon livre est rose.
  2. رنگ جلد کتابم صورتی است.
[اسم]

la rose

/ʀoz/
قابل شمارش مونث

2 گل رز گل سرخ

cueillir les roses
گل‌های رز را چیدن
 • 1. Prenez soin des main en cueillant les roses.
  1. موقع چیدن گل‌های رز، مراقب دستتان باشید.
 • 2. Sais-tu cueillir les roses ?
  2. بلدی گل‌های رز را بچینی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان