[فعل]

rosir

فعل گذرا و ناگذر

1 سرخ شدن گلگون شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان