[اسم]

la rosace

قابل شمارش مونث

1 پنجره رز (معماری گوتیک) پنجرۀ کاترین

2 آذین گلسرخی (تزئینی)

3 گل روبانی نشان یا آذین گل‌مانند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان